گالری عکس

solymain89 2

 

 

نمایشگاه سلیمانیه (کردستان عراق)1389

 

soleymain89 1

 

نمایشگاه سلیمانیه (کردستان عراق)1389

 

aro90 1

نمایشگاه مواد غذائی وصنایع وابسته تهران(اگروفود)- خرداد 1390

agro 90 2

نمایشگاه مواد غذائی و صنایع وابسته تهران(اگروفود)- خرداد 1390

agro90 3

نمایشگاه مواد غذائی و صنایع وابسته تهران(اگروفود)- خرداد 1390

print90 1

نمایشگاه بین الملی چاپ وبسته بندی تهران (آذر 1390)

print90 2

نمایشگاه بین الملی چاپ وبسته بندی تهران (آذر 1390)

print90 3

نمایشگاه بین الملی چاپ وبسته بندی تهران (آذر 1390)